ועדת אגרנט – תיקי הועדה

ועדת אגרנט - תיקי הועדה

בארכיון צה"ל נמצאים 487 תיקים של ועדת אגרנט, הכוללים את דו"חות הועדה, עדויות בפני ועדת אגנרנט, עדויות בפני אוספי החומר של ועדת אגרנט, תיקים של אנשים שונים וכן מוצגים

כאן מוצג גרף התקדמות של פתיחת התיקים על ידי ארכיון צה"ל:

התקדמות פתיחת התיקים - 250/487
פתוח 51.3%

1. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות . ר ' אמ"ן אלוף אלי זעירא – התיק פתוח – עדויות, (ישיבה ז' 02/12/1973ישיבות א', ב', ג', ד' 27/11/1973, ישיבות א', ב', ג', ד' 28-29/11/1973, ישיבות י"ב, י"ג 09/12/1973, ישיבות י"ז, י"ח, י"ט 12/12/1973, ישיבות י"ז, י"ח, י"ט 13/12/1973, ישיבות צ"ד, צ"ה 18/02/1974, ישיבה ק' 21/02/1974)
2. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ מר יאיר אלגום , משרד החוץ ] – התיק פתוח – עדויות
3. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ מר שמואל דיבון , מר אברהם קדרון , תא"ל ישראל ליאור ] – התיק פתוח – עדויות
4. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ שר החוץ אבא אבן ] – התיק פתוח – עדויות (ישיבה ט"ז ישיבה י"ד 10/12/1973)
5. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – [ שר החוץ אבא אבן  (ישיבה ט"ז ישיבה י"ד 10/12/1973)] – התיק פתוח – עדויות

6. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ מר אלפרד עיני , עוזר ראש המוסד ] – התיק פתוח – עדויות

7. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ תא"ל אריה שלו( תא"ל, ישיבה כ' 13/12/1973  תא"ל, ישיבה מ' 01/01/1974  תא"ל, ישיבה ק"ו 24/03/1974  תא"ל, ישיבות כ"א, כ"ב 16/12/1973)  , מר מיכאל ארנון , מזכיר הממשלה ] – התיק פתוח – עדויות
8. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סא"ל זאב אורן , מפקד גדוד 13 , אל"מ אברהם לונץ , סא"ל חגי מן ] – התיק פתוח – עדויות
9. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות – התיק פתוח – עדויות
10. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף יצחק חופי (אלוף, ישיבה ל"ד  25/12/1973  אלוף, ישיבה קט"ו 18/07/1974 אלוף, ישיבה קמ"ח 14/08/1974  אלוף, ישיבות ס"ו, ס"ז 27/01/1974), סא"ל מיכאל גרינברג , מפקד גדוד 904 ] – התיק פתוח – עדויות
11. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף שמואל גנון אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974,שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974] – התיק פתוח – עדויות

12. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ תא"ל אריה שלותא"ל, ישיבה כ' 13/12/1973  תא"ל, ישיבה מ' 01/01/1974  תא"ל, ישיבה ק"ו 24/03/1974  תא"ל, ישיבות כ"א, כ"ב 16/12/1973) ] – התיק פתוח – עדויות

13. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף ישראל טל( אלוף, ישיבה ע"ה 03/02/1974,אלוף, ישיבה קט"ז 18/07/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 02/01/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 03/01/1974,אלוף, ישיבות נ"ה, נ"ו 13/01/1974,אלוף, ישיבות ס"ח, ס"ט 28/01/1974,אלוף, ישיבות קנ"ב, קנ"ג 04/09/1974,אלוף, ישיבות קנ"ד, קנ"ה 05/09/1974) , ח"כ חיים צדוק , יו"ר ועדת החוץ והביטחון ] – התיק פתוח – עדויות

14. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות – התיק פתוח – עדויות
15. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סא"ל יורם יאיר , מפקד גדוד 50 ; תא"ל ברוך הראל , סגן מפקד אוגדה 252(סא"ל, ישיבה נ' 08/01/1974, סא"ל, ישיבה נ"ח 14/01/1974 ] – התיק פתוח – עדויות

16. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סא"ל עמנואל סקל ; אלוף אברהם אדן(אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבה נ"ד 10/01/1974,אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבה קכ"ח 29/07/1974,אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבות מ"ז, מ"ח 07/01/1974) ; אלוף ישראל טל( אלוף, ישיבה ע"ה 03/02/1974,אלוף, ישיבה קט"ז 18/07/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 02/01/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 03/01/1974,אלוף, ישיבות נ"ה, נ"ו 13/01/1974,אלוף, ישיבות ס"ח, ס"ט 28/01/1974,אלוף, ישיבות קנ"ב, קנ"ג 04/09/1974,אלוף, ישיבות קנ"ד, קנ"ה 05/09/1974) ] – התיק פתוח – עדויות

17. ועדת אנגרט : פרוטוקולים – עדויות [ מנחם דיגלי , רמ"ח איסוף סא"ל יורם יאיר , מפקד גדוד 50(סא"ל, ישיבה נ' 08/01/1974,סא"ל, ישיבה נ"ח 14/01/1974 ] – התיק פתוח – עדויות
18. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות – התיק פתוח – עדויות
19. ועדת אנגרט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף יצחק חופי(אלוף, ישיבה ל"ד  25/12/1973  אלוף, ישיבה קט"ו 18/07/1974 אלוף, ישיבה קמ"ח 14/08/1974  אלוף, ישיבות ס"ו, ס"ז 27/01/1974), אלוף ישראל טל( אלוף, ישיבה ע"ה 03/02/1974,אלוף, ישיבה קט"ז 18/07/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 02/01/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 03/01/1974,אלוף, ישיבות נ"ה, נ"ו 13/01/1974,אלוף, ישיבות ס"ח, ס"ט 28/01/1974,אלוף, ישיבות קנ"ב, קנ"ג 04/09/1974,אלוף, ישיבות קנ"ד, קנ"ה 05/09/1974) ] – התיק פתוח – עדויות

20. ועדת אנגרט : פרוטוקולים – עדויות [ רא"ל דוד אלעזר(רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974 ] – התיק פתוח – עדויות
21. ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אלוף ישראל טל( אלוף, ישיבה ע"ה 03/02/1974,אלוף, ישיבה קט"ז 18/07/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 02/01/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 03/01/1974,אלוף, ישיבות נ"ה, נ"ו 13/01/1974,אלוף, ישיבות ס"ח, ס"ט 28/01/1974,אלוף, ישיבות קנ"ב, קנ"ג 04/09/1974,אלוף, ישיבות קנ"ד, קנ"ה 05/09/1974) ] [ התחלת עדותו של משה דיין(שר הביטחון, ישיבה ע"ו 04/02/1974,שר הביטחון, ישיבה פ"ו 11/02/1974,שר הביטחון, ישיבות ע"ח, ע"ט 05/02/1974) ] – התיק פתוח – עדויות

22. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ רא"ל דוד אלעזר(רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974) ; שר הביטחון , מר משה דיין(שר הביטחון, ישיבה ע"ו 04/02/1974,שר הביטחון, ישיבה פ"ו 11/02/1974,שר הביטחון, ישיבות ע"ח, ע"ט 05/02/1974) ] – התיק פתוח – עדויות

23. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות תא"ל יעקב שטרן ; אל"ם שי תמרי( אל"מ, ישיבה פ"ג 07/02/1974, אל"מ, ישיבה קכ"ז 28/07/1974 ] – התיק פתוח – עדויות
24. ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ סא"ל גדעון אבידור ; אלוף שמואל גונן אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974,שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974 ; רא"ל דוד אלעזר(רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974) ; שר הביטחון , מר משה דיין(שר הביטחון, ישיבה ע"ו 04/02/1974,שר הביטחון, ישיבה פ"ו 11/02/1974,שר הביטחון, ישיבות ע"ח, ע"ט 05/02/1974) ] – התיק פתוח – עדויות

25. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סגן יוסף גור ; סגן שלמה ארדינסטי ; השר ישראל גלילי( ישיבה פ"ח 13/02/1974, ישיבה צ"ח 20/02/1974) ; סגן ראש הממשלה יגאל אלון ] – התיק פתוח – עדויות
26. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אל"ם דן שומרון ; אלוף שמואל גונן אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974,שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974 ; רא"ל דוד אלעזר (רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974)] – התיק פתוח – עדויות

27. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות – התיק פתוח – עדויות
28. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [השר ישראל גלילי( ישיבה פ"ח 13/02/1974, ישיבה צ"ח 20/02/1974) , סרן ( מיל . ) מרדכי ( מוטי ) אשכנזי , רא"ל דוד אלעזר(רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974) , בנימין פיינשטיין ] – התיק פתוח – עדויות

29. ועדת אגרנט: פרוטוקולים – עדויות [רס"ן גד וינר, ראש לשכת ראש אמ"ן; מר דוד הכהן; רא"ל דוד אלעזר(רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974)] – התיק פתוח – עדויות

30. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ תא"ל אריה שלותא"ל, ישיבה כ' 13/12/1973  תא"ל, ישיבה מ' 01/01/1974  תא"ל, ישיבה ק"ו 24/03/1974  תא"ל, ישיבות כ"א, כ"ב 16/12/1973) ; סגן איתן קלצ'בסקי ; סגן סימן – טוב בנימין ] – התיק פתוח – עדויות

31. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ סא"ל דוד גדליה(סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום, ישיבה מ"א 01/01/1974,סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום, ישיבה ק"י 12/05/1974,סא"ל- קמ"ן פיקוד דרום, ישיבה ק"ל 28/03/1974) ; תא"ל יעקב אלעזרי ] – התיק פתוח – עדויות
32. ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אלוף יצחק חופי(אלוף, ישיבה ל"ד  25/12/1973  אלוף, ישיבה קט"ו 18/07/1974 אלוף, ישיבה קמ"ח 14/08/1974  אלוף, ישיבות ס"ו, ס"ז 27/01/1974), אלוף ישראל טל( אלוף, ישיבה ע"ה 03/02/1974,אלוף, ישיבה קט"ז 18/07/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 02/01/1974,אלוף, ישיבות מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד 03/01/1974,אלוף, ישיבות נ"ה, נ"ו 13/01/1974,אלוף, ישיבות ס"ח, ס"ט 28/01/1974,אלוף, ישיבות קנ"ב, קנ"ג 04/09/1974,אלוף, ישיבות קנ"ד, קנ"ה 05/09/1974)  ; אל"ם צבי אלמוג ; אל"ם אמיר דרורי ] – התיק פתוח – עדויות

33. ועדת אנגרט : פרוטוקולים , עדויות [ אל"ם חיים ארז ; אל"ם אריה קרן ; סא"ל ( מיל. ) אסף יגורי ] – התיק פתוח – עדויות
34. ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אל"ם גיורא חייקה ; אל"ם שי תמרי(אל"מ, ישיבה פ"ג 07/02/1974,אל"מ, ישיבה קכ"ז 28/07/1974) ] – התיק פתוח – עדויות
35. ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אלוף אברהם אדן(אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבה נ"ד 10/01/1974,אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבה קכ"ח 29/07/1974,אלוף- מפקד עוצבת הפלדה, ישיבות מ"ז, מ"ח 07/01/1974) ; אלוף אריאל שרון(אלוף במיל', ישיבה קכ"ט 29/07/1974,אלוף במיל', ישיבות קל"י, ק"מ 06/08/1974) ; אלוף שמואל גונן(אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974,שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974 ) ] – התיק פתוח – עדויות

36. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ רא "ל ( מיל . ) דוד אלעזר(רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974) ; תא"ל דב תמרי ; אל"ם גדעון אלשור ] – התיק פתוח – עדויות

37. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ רא"ל ( מיל . ) דוד אלעזר(רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע', ע"א 29/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ב, ע"ג 31/01/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות ע"ד, ע"ה 03/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ע"ז 04/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה פ"ה 10/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה צ"ג 17/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"א 21/02/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה ק"ה 18/03/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבה קל"ב 31/07/1974,רב אלוף- רמטכ"ל, ישיבות קל"ה, קל"ו 04/08/1974)  ; אלוף שמואל גונן(אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974,שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974 ) ] – התיק פתוח – עדויות

38. ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [ אלוף שמואל גונן(אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974,שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974 ) ; אלוף אריאל שרון(אלוף במיל', ישיבה קכ"ט 29/07/1974,אלוף במיל', ישיבות קל"י, ק"מ 06/08/1974) ; אל"ם גרשון ארנטל ] – התיק פתוח – עדויות

39. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ תא"ל דוד הגואל ; תא"ל יעקב אלעזרי ; אלוף שמואל גונן (אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974,שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974 )] – התיק פתוח – עדויות

40. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף שמואל גונן(אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ל"ה 25/12/1973,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ב, ס"ג 21-22/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה ס"ד, ס"ה 24/01/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה פ"ד 10/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה צ"א 14/02/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קל"ט 06/08/1974,שמואל גונן – אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ב 12/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ד 12/08/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבה קמ"ז 14/08/1974, אלוף פיקוד הדרום, ישיבות ק"ל, קל"א 30/07/1974,אלוף פיקוד הדרום, ישיבות קל"ז, קל"ח 05/08/1974 ) ; אל"ם יעקב עקנין ; אלוף שמואל גונן וסרן יובל בינור ] – התיק פתוח – עדויות

41. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [ אלוף ( מיל . ) יצחק חופי(אלוף, ישיבה ל"ד  25/12/1973  אלוף, ישיבה קט"ו 18/07/1974 אלוף, ישיבה קמ"ח 14/08/1974  אלוף, ישיבות ס"ו, ס"ז 27/01/1974) ] – התיק פתוח – עדויות

42. ועדת אגרנט : פרוטוקולים , עדויות [אל"ם אורי שמחוני ] – התיק פתוח – עדויות
43. ועדת אגרנט : פרוטוקולים – עדויות [אל"ם אבירם גלעד ; תא"ל ( מיל . ) אשר לוי ] – התיק פתוח – עדויות
44. ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד – התיק סגור –
45. ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד – התיק סגור –
46. ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד – התיק סגור –
47. ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד – התיק סגור –
48. ועדת אגרנט : פרוטוקולים בכתב יד – התיק סגור –
49. ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף : הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך ראשון – התיק סגור – דוח ועדה
50. ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף : הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך ראשון – התיק סגור – דוח ועדה
51. ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף : הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך שני – התיק סגור – דוח ועדה
52. ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך שני ירושלים תשל"ה 1975 ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים – התיק סגור – דוח ועדה
53. ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף: הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך ראשון ירושלים תשל"ד 1974 – התיק סגור – דוח ועדה
54. ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף: הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך שני ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ד 1974 – התיק סגור – דוח ועדה
55. ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך ראשון ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 – התיק סגור – דוח ועדה
56. ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך רביעי ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 – התיק סגור – דוח ועדה
57. ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך שלישי ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 – התיק סגור – דוח ועדה
58. ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך שני ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 – התיק סגור – דוח ועדה
59. ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך ראשון ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 – התיק סגור – דוח ועדה
60. ועדת אגרנט : דין וחשבון חלקי נוסף: הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט בניסן תשל"ד ( 1.4.1974 ) כרך שני ירושלים תשל"ד 1974 – התיק סגור – דוח ועדה
61. ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך שלישי ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 – התיק סגור – דוח ועדה
62. ועדת אגרנט : דין וחשבון שלישי ואחרון כרך רביעי ועדת החקירה – מלחמת יום הכפורים ירושלים תשל"ה 1975 – התיק סגור – דוח ועדה
63. ועדת אגרנט : עדות מודיעין [ עדויות מודיעיניות ] – התיק פתוח – מוצגים
64. ועדת אגרנט : פיקוד דרום – עדויות – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
65. השופט אגרנט: עדויות_שנאספו ע"י סא"ל חסדאי (כרך א') 1-8 . – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
66. השופט אגרנט: עדויות שנאספו ע"י סא"ל חסדאי (כרך א') סא"ל חסדאי (כרך א') – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
67. השופט אגרנט : עדויות שנאספו ע" י סא"ל חסדאי . עדויות 35-20 כרך ב' . – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
68. ועדת החקירה למלחמת_יום הכיפורים, צוות אל"מ יהושוע נבו עדויות גזרת רמת הגולן. עותק מס' 1 . (קלסר מקורי פוצל ל-2 תיקים!) – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
69. ועדת החקירה למלחמת יום הכיפורים, צוות אל"מ (מיל') יהושוע נבו. עדויות גזרת רמת הגולן (עותק מס' 1). (קלסר מקורי פוצל ל-2 תיקים!) – התיק פתוח- עדויות בפני אוספי החומר
70. תיק עדויות חתומות (כותר התיק אינו תואם את רשימת המצאי המקורית!). – התיק סגור – עדויות בפני אוספי החומר
71. השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אלוף (מיל') משה גורן. – התיק סגור – עדויות בפני אוספי החומר
72. השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אלוף מיל' משה גורן . – התיק פתוח- עדויות בפני אוספי החומר
73. השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אל"מ י.נבו. – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
74. השופט אגרנט-עדויות_שנאספו ע"י אל"מ י.נבו,פיקוד דרום. – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
75. השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אלוף אבידר (מודפס). – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
76. השופט אגרנט-עדויות שנאספו על-ידי אלוף אבידר יוסף. – התיק סגור – עדויות בפני אוספי החומר
77. השופט אגרנט- עדות שהוגשה ע"י אלוף (מיל) יוסף אבידר. – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
78. השופט אגרנט- מסמכים ועדויות שהוגשו ע"י אל"מ (מיל') ישראל כרמי. – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
79. השופט אגרנט – תיק עדויות שאסף אל"מ ( מיל ) ישראל כרמי . – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
80. השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אל"מ ישראל כרמי (כתב יד). – התיק סגור – עדויות בפני אוספי החומר
81. השופט אגרנט- עדות שנאספה ע"י אל"מ ישראל כרמי (בכתב יד וחתום). – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
82. השופט אגרנט- עדויות בכתב יד שנאספו ע"י אל"מ משה תמיר. – התיק סגור – עדויות בפני אוספי החומר
83. השופט אגרנט- עדויות שנאספו ע"י אל"מ (מיל) תמיר משה. – התיק פתוח – עדויות בפני אוספי החומר
84. ועדת אגרנט- עדויות שנגבו על-ידי תא"ל (מיל') ש. גלבוע ונרשמו על-ידי סרן ש.בהרב – התיק פתוח- עדויות בפני אוספי החומר
85. ועדת אגרנט- עדויות שנגבו על-ידי תא"ל (מיל') ש. גלבוע ונרשמו על-ידי סרן ש. בהרב. – התיק סגור – עדויות בפני אוספי החומר
86. ועדת אגרנט – חוברת: מעוז קו שני (תיק נתונים בסיסי), מפקדת קשר"ר. מסמך שלא סומן כמוצג. – התיק פתוח- מוצגים
87. ועדת אגרנט- מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק סגור – מוצגים
88. ועדת אגרנט- השקפות על סכנת מלחמה לפני יום הכיפורים: קטעי עיתונות ודבריו של יהושע נבו, אל"מ (מיל'). מתוך מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק פתוח- מוצגים
89. ועדת אגרנט- חוברת: כושר גופני במלחמת יום הכיפורים, דו"ח תחקיר. מתוך מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק פתוח – מוצגים
90. ועדת אגרנט- מסמכים שלא סומנו כמוצגים, מסמכים שהוכנו ע"י מחלקת הסטוריה. – התיק פתוח- מוצגים
91. ועדת אגרנט- תיק מסמכים שלא סומנו כמוצגים – התיק פתוח- מוצגים
92. ועדת אגרנט – דוחות מצב שהופקו ע"י אג"מ מה"ד הסטוריה. רשומי נציגות המחלקה במצפ"ע 24-6 אוקטובר 1973 – התיק פתוח – מוצגים
93. ועדת אגרנט- יומן מבצעים/ ארועים (צפון) שהופק ע"י אג"מ/ מה"ד הסטוריה. רשומי נציגות המחלקה במצפ"ע 24-6 אוקטובר 1973. – התיק סגור – מוצגים
94. ועדת אגרנט- יומן מבצעים/ ארועים (דרום, חלק ב'), שהופק ע"י אג"מ/ מה"ד הסטוריה. רשומי נציגות המחלקה במצפ"ע 24-6 אוקטובר 1973. – התיק סגור -מוצגים
95. ועדת אגרנט- יומן מבצעים/ ארועים (דרום, חלק א'). הופק ע"י אג"מ/מה"ד הסטוריה. רשומי נציגות המחלקה במצפ"ע 24-6 אוקטובר 1973. – התיק סגור – מוצגים
96. ועדת אגרנט- חוות דעת לנסיבות ההפתעה, מאת יהושפט הרכבי – התיק פתוח – מוצגים
97. ועדת אגרנט- חוברת עבודת מטה כרך א'. – התיק פתוח – מוצגים
98. ועדת אגרנט – חוברת: המכללה הבין זרועית לפקוד ומטה, עבודת מטה מודיעין. אוגוסט 1973 – התיק סגור – מוצגים
99. ועדת אגרנט – רשומי נציגות מחלקת ההיסטוריה, יומן מבצעים / ארועים. 24-6 אוקטובר 1973. – התיק פתוח – מוצגים
100. ועדת אגרנט – חוברת בנושא: דוחות צוותי תחקיר להפקת לקחים מלחמת יום-הכיפורים. – התיק פתוח- מוצגים
101. ועדת אגרנט – נספחים לתזכיר. – התיק פתוח – מוצגים
102. ועדת אגרנט – חוברת בנושא: לוח ארועים בולטים. רשומי נציגות מחלקת ההיסטוריה במצפ"ע [מוצב הפיקוד העליון] 6 – 24 אוקטובר 1973. – התיק סגור –
103. ועדת אגרנט – חוברות בנושא: עבודת מטה כרך א' וכרך ב'. מהדורה שלישית 1972. – התיק סגור –
104. ועדת אגרנט- חוברת בנושא: רשימת ראשי-תיבות וקיצורים לשימוש בצה"ל. – התיק פתוח –
105. ועדת אגרנט- חוברות בנושא: תורת הקרב כרך א' ו – ב'. – התיק פתוח
106. ועדת אגרנט- חוברת בנושא: לחמת שריון. ינואר 1965. – התיק פתוח
107. ועדת אגרנט- מסמכים שטרם הוגשו לועדת החקירה. – התיק סגור –
108. ועדת אגרנט- חקירה בנושא שיבוץ בן יחיד – סטזלסקי יצ'ק. החומר נערך על-ידי רס"ן יעקובי ירחמיאל. במקור – מתוך קלסר מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק סגור –
109. ועדת אגרנט- צבא מצרים. – התיק פתוח – מוצגים
110. ועדת אגרנט- דיוני המטה הכללי. – התיק סגור – מוצגים
111. ועדת אגרנט- פרקליטות, דו"חות קצינים, מחודש אפריל 1973 ועד מרס 1974. מוצגים שלא סומנו. – התיק סגור – מוצגים
112. ועדת אגרנט- נספח לעדות הפרקליט הצבאי הראשי. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. משפטי קצינים בבתי הדין הצבאיים ינואר 1973 עד אוקטובר 1973. – התיק סגור – מוצגים
113. ועדת אגרנט – פסקי דין של בתי הדין הצבאיים . מסמכים שלא סומנו כמוצגים . – התיק פתוח – מוצגים
114. ועדת אגרנט- מסמך סימן טוב עותקים נוספים. עדויות. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק סגור – מוצגים
115. ועדת אגרנט- מסמך סימן טוב. עדויות. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק פתוח  – מוצגים
116. ועדת אגרנט- חוברת שהופקה ע"י אג"מ/ תוא"ר בנושא: "האוגדה הקבועה" מבנה וארגון. ללא תאריך. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק סגור – מוצגים
117. ועדת אגרנט- חוברת שהופקה ע"י אג"מ מה"ד תו"ל בנושא: האוגדה הקבועה, יעוד ומבנה (ארעי). ללא תאריך. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק סגור – מוצגים
118. ועדת אגרנט- ועדת המשנה של אל"מ נבו, דו"ח בנושאי מודיעין. נספח ד' – דו"חות החקירה. עדויות בכתב יד וחתומות. מסמכים שלא סומנו כמוצגים. – התיק פתוח – עדויות
119. עדת אגרנט- יומן מבצעים פיקוד צפון, 5-9 אוקטובר 1973. חומר שהוגש ע"י אבידר. מוצגים שלא סומנו – התיק פתוח – מוצגים
120. מוצג Z מסמך שלא סומן כמוצג – התיק סגור – מוצגים
121. ועדת אגרנט – חוברת שהופקה ע" י חיל השיריון . " לקחי חש "ן מלחמת יום הכיפורים , אוסף הערות והצעות מפקדים עד דרגת מ"פ" . מוצגים שלא סומנו . – התיק פתוח – מוצגים
122. ועדת אגרנט- חוברת שהופקה ע"י חיל שריון. "צוות לקחי חש"נ" דו"ח מס' 28. מוצגים שלא סומנו. – התיק פתוח- מוצגים
123. ועדת אגרנט – " תיק נתונים מלחמת יום הכיפורים " מטכ"ל אכ"א . מוצגים שלא סומנו . – התיק פתוח – מוצגים
124. ועדת אגרנט – פקודות מטכ"ל בנושאי משטר ומשמעת ( פרק 33 ) מצע לדיון . מטכ"ל אכ"א . מוצגים שלא סומנו . – התיק פתוח – מוצגים
125. ועדת אגרנט- מברקים ומסמכים, ללא כותרת. מוצגים שלא סומנו. – התיק פתוח – מוצגים
126. ועדת אגרנט- 2 מסמכים שהופקו ע"י אג"מ מבצעים, פקודות. מוצגים שלא סומנו. – התיק סגור – מוצגים
127. ועדת אגרנט – חומר שהוגש ע"י מרדכי גזית בנושא פעולות גופים בארצות הברית . מוצגים שלא סומנו . – התיק פתוח – מוצגים
128. ועדת אגרנט- 2 חוברות- סקירת מודיעין מיוחדת. מוצגים שלא סומנו. – התיק פתוח – מוצגים
129. ועדת אגרנט- צילומי אויר 4/10/73 אל"מ יהושע נבו, כולל נספחים. מוצגים שלא סומנו. – התיק פתוח – מוצגים
130. ועדת אגרנט – תיק הרמטכ"ל [ ראש המטה הכללי ] – התיק פתוח – מוצגים
131. ועדת אגרנט- ניתוח עדויות שעליו מבוססת המסקנה בסעיף 92 ובסעיף 11 בדין וחשבון של הועדה. – התיק פתוח – תיק אישי
132. ועדת אגרנט – תיק ועדת חוץ וביטחון – התיק פתוח – תיק אישי
133. ועדת אגרנט – תיק היועץ המשפטי לממשלה – התיק פתוח – תיק אישי
134. ועדת אגרנט – תיק ראש – הממשלה – התיק פתוח – תיק אישי
135. ועדת אגרנט- הזמנת חומר על-ידי הועדה – התיק פתוח- תיק אישי
136. ועדת אגרנט – דוח ראשון – התיק פתוח – תיק אישי
137. ועדת אגרנט – תיק בנושא האלוף שמואל גונן – התיק פתוח – תיק אישי
138. ועדת אגרנט – תיק מספר 2 בנושא האלוף שמואל גונן – התיק פתוח – תיק אישי
139. תיק האלוף (תת אלוף) אריה שלו – התיק פתוח – תיק אישי
140. ועדת אגרנט – תיק האלוף אריאל שרון – התיק פתוח – תיק אישי
141. ועדת אגרנט – תיק סא"ל עמוס גלבוע – התיק פתוח – תיק אישי
142. ועדת אגרנט – תיק אל"מ מנחם דגלי – התיק פתוח – תיק אישי
143. ועדת אגרנט – שר – הביטחון משה דיין – התיק פתוח – תיק אישי
144. ועדת אגרנט – דוד הכהן – התיק פתוח – תיק אישי
145. ועדת אגרנט – אלוף צבי זמיר – התיק פתוח – תיק אישי
146. ועדת אגרנט- תיק האלוף אלי זעירא – התיק פתוח – תיק אישי
147. ועדת אגרנט – תיק האלוף יצחק חופי – התיק פתוח – תיק אישי
148. ועדת אגרנט – תיק האלוף ישראל טל – התיק פתוח – תיק אישי
149. ועדת אגרנט – תיק האלוף מנדלר אברהם ז"ל – התיק פתוח – תיק אישי
150. ועדת אגרנט – תיק תת – אלוף יעקב שטרן – התיק פתוח – תיק אישי
151. ועדת אגרנט – תיק הרמטכ"ל רב – אלוף דוד אלעזר – התיק פתוח – תיק אישי
152. ועדת אגרנט- תיק סא"ל דוד גדליה – התיק פתוח- תיק אישי
153. ועדת אגרנט- תיק שר-הביטחון – התיק פתוח – תיק אישי
154. ועדת אגרנט- תיק שרי ממשלה ושרי ממשלה לשעבר משרדי ממשלה – התיק פתוח – תיק אישי
155. ועדת אגרנט- תיק פרקליטות צבאית ראשית – התיק פתוח – תיק אישי
156. ועדת אגרנט- תיק אוספי חומר – התיק פתוח – תיק אישי
157. ועדת אגרנט- תיק אבא אבן – התיק פתוח – תיק אישי
158. ועדת אגרנט- תיק דוד אברהמי – התיק סגור – תיק אישי
159. ועדת אגרנט- תיק אלוף אברהם אדן (ברן) – התיק פתוח- תיק אישי
160. ועדת אגרנט- תיק סרן (מיל') מוטי אשכנזי – התיק פתוח- תיק אישי
161. ועדת אגרנט- תיק סא"ל [סגן אלוף] יונה בנדמן – התיק פתוח- תיק אישי
162. ועדת אגרנט- תיק סרן סימן-טוב בנימין – התיק פתוח- תיק אישי
163. ועדת אגרנט-סכום ידיעות הצומת על כך שלא תהיה מלחמה. נספחים למוצגים 26-55. 1ב'. – התיק סגור – מוצגים
164. ועדת אגרנט- חוברת שהופקה ע"י משרד החוץ "השבוע בזירה המדינית", מס' 40. תיק נספחים למוצגים 26-55 .1'. – התיק פתוח- מוצגים
165. ועדת אגרנט- ידיעות מודיעיניות משרד החוץ. נספחים למוצגים 26-55 1ב'. – התיק פתוח- מוצגים
166. ועדת אגרנט- מטכ"ל/ אמ"ן – התרעות וסימנים מעידים. חומר שהוגש ע"י האלוף אלי זעירא. מוצגים 22-25 1א'. – התיק סגור – מוצגים
167. ועדת אגרנט- סקירות מודיעין מיוחדות, הערכות מצב. רמה כולל טכנולוגית. (מתוך קלסר- מוצגים 1-60, מוצג מס' 60). – התיק פתוח- מוצגים
168. ועדת אגרנט- סקירות מודיעין מתוך תיק מוצגים 1-60. מוצגים מספר: 6-1, שהוגשו ע"י אלי זעירא. – התיק פתוח חלקית(!) – מוצגים
169. ועדת אגרנט- סקירות מודיעין מתוך תיק מוצגים 1-60. מוצגים מס' 7- 16 הוגשו ע"י אלי זעירא וצבי זמיר. – התיק סגור – מוצגים
170. ועדת אגרנט- סקירות מודיעין. מתוך תיק מוצגים 1-60. מוצגים מס' 17-56. – התיק פתוח – מוצגים
171. ועדת אגרנט – ידיעות מודיעיניות משרד החוץ . הוגש ע" י גזית . מתוך תיק מוצגים 60 -1 . מוצג מס ' 58 . [ הנרי קיסינג'ר ] – התיק פתוח – מוצגים
172. ועדת אגרנט- סקירות מודיעין מוצג מס' 59. הוגש ע"י אלי זעירא. – התיק סגור – מוצגים
173. ועדת אגרנט-סטנוגרמות ממשלה מפרוץ מלחמת יום הכיפורים ועד 14/10/73. מוצג מס' 57 א'. – התיק p,uj- מוצגים
174. ועדת אגרנט- לשכת ראש הממשלה. מתוך תיק מוצגים 57, 57א' (1ד') – התיק סגור – מוצגים
175. ועדת אגרנט – סטנוגרמות ורישומים מדיוני ראש הממשלה עם שר הביטחון , הרמטכ"ל , ראש אמ"ן וראש המוסד . וגם : " כחול לבן " – הצגת תוכניות לראש הממשלה. מוצג מס ' 57 . – התיק פתוח – מוצגים
176. ועדת אגרנט- מוצג מספר 57 א' התייעצויות אצל ראש הממשלה. הוגש ע"י המזכיר הצבאי לראש הממשלה ת"א ליאור. – התיק פתוח – מוצגים
177. ועדת אגרנט- מוצג מס' 61. הערכות מודיעין צבא מצרים. – התיק סגור – מוצגים
178. ועדת אגרנט- מוצג מס' 62. ספר- תורת הקרב של הצבא הסורי (ספר שלל מתורגם) – התיק סגור – מוצגים
179. ועדת אגרנט- מוצג מס' 63. "פנקס כיס" לקציני שריון, מס' קוד 44-51. שלל מצרים. – התיק סגור – מוצגים
180. ועדת אגרנט- מוצג מס' 64. "הצבא המצרי" כרך ב', ארעי. הופק ע"י המטה הכללי אגף מודיעין – התיק פתוח- מוצגים
181. ועדת אגרנט- מוצגים מס' .65-71 בנושא מצרים. מוצגים מספר: 65 66 67 68 69 70 71 – התיק סגור – מוצגים
182. ועדת אגרנט- מוצגים 26-36 מידע מודיעיני מיוחד. – התיק פתוח- מוצגים
183. ועדת אגרנט- סיכומי מודיעין שבועיים. מוצגים 37-41. מוצגים מספר: 37 38 39 40 41 – התיק פתוח – מוצגים
184. ועדת אגרנט- סיכומי מודיעין שבועיים. מוצגים 42-48. מוצגים מספר: 42 43 44 45 46 47 48 – התיק פתוח- מוצגים
185. ועדת אגרנט- סיכומי מודיעין שבועיים. מוצגים 49-55. מוצגים מספר: 49 50 51 52 53 54 55 – התיק פתוח- מוצגים
186. ועדת אגרנט- מוצגים 81-72 במקור – קרטון 14 (סודרו בקלסר מספר 3) מוצגים מספר: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 – התיק סגור – מוצגים
187. ועדת אגרנט- מוצג 82 במקור- קרטון 14 (סודר בקלסר 3) – התיק סגור – מוצגים
188. ועדת אגרנט – מוצג 94 – התיק סגור – מוצגים
189. ועדת אגרנט- מוצגים 90-83 (סודרו בקלסר 3) – התיק סגור – מוצגים
190. ועדת אגרנט- מוצג 92 המוסד – תיק "תפוצה גבוהה" (סודר בקלסר 3ב') תיק 1 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
191. ועדת אגרנט מוצג 92 – התיק סגור – מוצגים
192. ועדת אגרנט- מוצג 91 תיק 1 מתוך 2 (סודר בקלסר 3א') – התיק סגור – מוצגים
193. ועדת אגרנט- מוצג 91 המשך תיק 2 מתוך 2 (סודר בקלסר 3א') – התיק סגור – מוצגים
194. ועדת אגרנט מוצג 93 – התיק סגור – מוצגים
195. ועדת אגרנט מוצג 93 – התיק סגור – מוצגים
196. ועדת אגרנט מוצג 95 – התיק סגור – מוצגים
197. ועדת אגרנט מוצג 95 – התיק סגור – מוצגים
198. ועדת אגרנט מוצג 96 – התיק סגור – מוצגים
199. ועדת אגרנט- מוצג 98. מצרים/ סוריה- מועדים למלחמה. – התיק סגור – מוצגים
200. ועדת אגרנט מוצג 97 – התיק סגור – מוצגים
201. ועדת אגרנט- מוצגים 99-102. מוצגים מספר: 99 100 101 102 – התיק סגור – מוצגים
202. ועדת אגרנט- מוצגים מספר: 136-131, 140-140ב' (סודרו בקלסר 6א') מוצגים מספר: 131 132 133 134 135 136 140 140 א' 140 ב' – התיק סגור – מוצגים
203. ועדת אגרנט- מוצג 103 (קלסר 6) – התיק סגור – מוצגים
204. ועדת אגרנט- מוצג 139 (קלסר 6א') – התיק סגור – מוצגים
205. ועדת אגרנט מוצג 104 – התיק סגור – מוצגים
206. ועדת אגרנט- מוצג 138 (קלסר 6א') – התיק סגור – מוצגים
207. ועדת אגרנט- מוצג 137 (קלסר 6א') – התיק סגור – מוצגים
208. ועדת אגרנט- מוצגים 104, 140א' (קלסר 6) – התיק סגור – מוצגים
209. ועדת אגרנט- מוצגים 108-105 (קלסר 6) מוצגים מספר: 105 106 107 108 – התיק סגור – מוצגים
210. ועדת אגרנט- מוצגים 113-109 (קלסר 6) מוצגים מספר: 109 110 111 112 113 – התיק פתוח- מוצגים
211. ועדת אגרנט- מוצגים 130-123 (קלסר 6) מוצגים מספר: 123 124 125 126 127 128 129 130 – התיק סגור – מוצגים
212. ועדת אגרנט- מוצגים 122-114 (קלסר 6) מוצגים מספר: 114 115 116 117 118 119 120 121 122 – התיק סגור – מוצגים
213. ועדת אגרנט- מוצג 503. מלחמת יום הכיפורים, לקחים ראשונים. אוגדה 36. חומר שהוגש ע"י אלוף (מיל) יוסף אבידר. – התיק סגור – מוצגים
214. ועדת אגרנט- מוצגים 470, 469-463, 462-459. אסוף חומר ע"י אל"מ (מיל') ישראל כרמי. מוצגים מספר: 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 – התיק סגור – מוצגים
215. ועדת אגרנט- מוצגים 455-458 איסוף חומר ע"י אל"מ (מיל') ישראל כרמי. – מפקדת חטיבה 11 – מלחמת יום הכיפורים – דוח המפקד – 15 ינואר 1974 – התיק פתוח – מוצגים
216. ועדת אגרנט- מוצגים 452-454 אוסף החומר אל"מ (מיל') ישראל כרמי. מוצגים מספר: 452 453 454 – התיק סגור – מוצגים
217. ועדת אגרנט- מוצגים א'-י"ד 484-471. אוסף החומר האלוף במיל' יוסף אבידר. תיק 1 מתוך 3 – התיק פתוח – מוצגים
218. ועדת אגרנט- מוצגים ט"ו-כ"ג 493-485. אוסף החומר אל"מ (מיל') יוסף אבידר. תיק 2 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
219. ועדת אגרנט- מוצגים כ"ד-ל"ב 502- 494. אוסף החומר יוסף אבידר אל"מ במיל'. תיק 3 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
220. ועדת אגרנט- מוצג 504. אוסף החומר האלוף יוסף אבידר. דו"ח צוות לתחקור האירועים בפיקוד צפון, בימים ה- 7-5 לאוקטובר 1973. – התיק סגור – מוצגים
221. ועדת אגרנט- מוצג 451. פקודת אפסנאות להצטיידות בשעת חרום. חומר שנאסף ע"י ישראל כרמי , ט'. – התיק סגור – מוצגים
222. ועדת אגרנט- מוצג 450. פקודת עבודה, חיל השריון לשנת 1973. חומר שנאסף ע"י ישראל כרמי, ח'. – התיק סגור – מוצגים
223. ועדת אגרנט- 5 קלטות (סלילים) אהוד בן-עזר (הקלטות ברורות וצלולות) (הערה: המראיינים כנראה מגויסי מחלקת היסטוריה) – התיק סגור – מוצגים
224. ועדת אגרנט- 4 קלטות (סלילים) יעקב אורלנד (הקלטות ברורות וצלולות) (הערה: המראינים כנראה מגויסי מחלקת ההיסטוריה) – התיק סגור – מוצגים
225. ועדת אגרנט- הקלטות אריה חשביה 5 קלטות (סלילים) (הקלטות ברורות) (הערה: המרואינים כנראה מגויסי מחלקת היסטוריה) – התיק סגור – מוצגים
226. ועדת אגרנט- קלטת אחת אריה שפידן (שמיעה סבירה עם רעשי רקע) (הערה: המראיינים כנראה מגויסי מחלקת היסטוריה) – התיק סגור – מוצגים
227. ועדת אגרנט- 5 סלילי קלטות מ – 8/10/73 – התיק סגור – מוצגים
228. ועדת אגרנט- סרט רשתות קשר רשת "כריש" – התיק סגור – מוצגים
229. ועדת אגרנט- רשתות קשר סרט C/ 1017 גלגל) – התיק סגור – מוצגים
230. ועדת אגרנט- רשתות קשר סרט (גלגל) 1018/A – התיק סגור – מוצגים
231. ועדת אגרנט- רשתות קשר סרט (גלגל) 1018/B – התיק סגור – מוצגים
232. ועדת אגרנט- רשתות קשר סרט (גלגל) 1018/C – התיק סגור – מוצגים
233. ועדת אגרנט- מוצג 448. פעולות אפסנאות / גי"ש לקראת מלחמת יום הכיפורים – סקירה. אוסף החומר- אל"מ (מיל) ישראל כרמי. – התיק סגור – מוצגים
234. ועדת אגרנט- מוצג 443, מוצג א'. אל"מ ישראל כרמי- דו"ח סיכום פעילות מקשנ"ר. – התיק סגור – מוצגים
235. ועדת אגרנט- מאת מפקדת פיקוד צפון/ אג"מ/ הדרכה, פקודות תיק 1 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
236. ועדת אגרנט- מאת מפקדת פיקוד צפון/ אג"מ/ הדרכה. פקודות תיק 2 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
237. ועדת אגרנט- מאת מפקדת פיקוד צפון/ אג"מ/ הדרכה. פקודות תיק 3 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
238. ועדת אגרנט- מפקדת פיקוד צפון אג"מ: "חול ים" פקודת מבצע. כולל מפות. מוצג 440. – התיק סגור – מוצגים
239. ועדת אגרנט- מוצג 441. יומן חפ"ק פקוד צפון. איסוף החומר ע"י אל"מ (מיל) נבו. – התיק סגור – מוצגים
240. ועדת אגרנט- מוצג 445. מפקדת אגד ארטילרי 215 – נוהלי גיוס והתארגנות בשעת חירום. ישראל כרמי ג'. ללא תאריך. – התיק סגור – מוצגים
241. ועדת אגרנט- מוצג 447. חטיבה 274- פק"ל גיוס והצטיידות לחרום. ישראל כרמי ה'. – התיק סגור – מוצגים
242. ועדת אגרנט- מוצג 444. מרכז ימ"חים וגיוס 178- נוהל גיוס חרום. ישראל כרמי ב'. ללא תאריך. – התיק סגור – מוצגים
243. ועדת אגרנט- מוצג 442. תיק "סלע 72". – התיק סגור – מוצגים
244. ועדת אגרנט- מוצג 446. חטיבה 11, תיק נוהל גיוס חרום. ישראל כרמי ד'. – התיק סגור – מוצגים
245. ועדת אגרנט- מוצג 449. מפקדת גייסות שריון / אג"מ "בזלת". ישראל כרמי ז'. – התיק סגור – מוצגים
246. ועדת אגרנט- מוצג 425 – התיק סגור – מוצגים
247. ועדת אגרנט- מוצג 426 א' אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. – התיק סגור – מוצגים
248. ועדת אגרנט- מוצג 426 ב' אוסף חומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. – התיק סגור – מוצגים
249. ועדת אגרנט- מוצג 427 חומר נאסף ע"י אל"מ (מיל') יהושע נבו. – התיק סגור – מוצגים
250. ועדת אגרנט- מוצג 430. אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. – התיק סגור – מוצגים
251. ועדת אגרנט- מוצג 431. אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. – התיק סגור – מוצגים
252. ועדת אגרנט- מוצג 432. אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. – התיק סגור – מוצגים
253. דו"ח- מה"ד תו"ל, סיכומי קרבות חטיבה 7, ,188 גדוד 82, 77, 75. 438- תחקירי קצינים מחטיבה 188 ע"י מה"ד הסטוריה. 433- תרגיל מלחמה- הגנה, "גמלא", מחזור י"ט 72-73, המכללה הבין זרועית לפיקוד ומטה, כולל מפות, הערכות האויב – התיק פתוח – מוצגים
254. ועדת אגרנט- מוצגים 429-428 אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. – התיק סגור – מוצגים
255. ועדת אגרנט- מוצגים 434, 435, 437, 439. אוסף החומר אל"מ (מיל') יהושע נבו. – התיק סגור – מוצגים
256. ועדת אגרנט- מוצג 555 נספח לעדות סא"ל ד"ר שליט – התיק סגור – מוצגים
257. ועדת אגרנט- מוצג 554 חוברת של הרבנות הצבאית הראשית – התיק סגור – מוצגים
258. ועדת אגרנט- מוצג 552-553 – התיק סגור – מוצגים
259. ועדת אגרנט- מוצג 551 – התיק סגור – מוצגים
260. ועדת אגרנט- עדויות בפני אוסף החומר אל"מ (מיל') משה תמיר תיק 1 מתוך 3 – התיק פתוח- עדויות בפני אוספי החומר
261. ועדת אגרנט- עדויות מספר 18-7 תיק 2 מתוך 3 – התיק פתוח- עדויות בפני אוספי החומר
262. ועדת אגרנט- עדויות מספר 26-19 תיק 3 מתוך 3 – התיק פתוח- עדויות בפני אוספי החומר
263. ועדת אגרנט- מוצגים 546-543 פקוד דרום מודיעין – סיכומי מודיעין למבצעים תיק 1 מתוך 2 – התיק פתוח – מוצגים
264. ועדת אגרנט- מוצגים 550-547 פקוד דרום מודיעין – סיכומי מודיעין למבצעים תיק 2 מתוך 2 – התיק פתוח – מוצגים
265. סיכומי מודיעין למבצעים תיק 1 מתוך 2 – התיק פתוח – מוצגים
266. ועדת אגרנט- מוצג 542 פקוד דרום מודיעין- סיכומי מודיעין למבצעים תיק 2 מתוך 2 – התיק פתוח- מוצגים
267. ועדת אגרנט- מוצגים 508-505 תיק 1 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
268. ועדת אגרנט- מוצגים 510-509 תיק 2 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
269. ועדת אגרנט- מוצגים 513-511 תיק 3 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
270. ועדת אגרנט- מוצגים 519-514 תיק 4 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
271. ועדת אגרנט- מוצג 140 – התיק פתוח – מוצגים
272. ועדת אגרנט- מוצגים 144-141 א' קלסר 7. תיק 1 מתוך 3. – התיק פתוח – מוצגים
273. ועדת אגרנט- מוצגים 153-145 (קלסר 7) [יואל בן פורת] תיק 2 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
274. ועדת אגרנט- מוצגים 157-154 (קלסר 7) תיק 3 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
275. ועדת אגרנט- מוצג 158 מלחמת "יום-הדין" (קלסר 7א') – התיק סגור – מוצגים
276. ועדת אגרנט- מוצג 159 הערכת מצב מבצעית (קלסר 7א') – התיק סגור – מוצגים
277. ועדת אגרנט- מוצגים 159א'-160א' (קלסר 7א') – התיק סגור – מוצגים
278. ועדת אגרנט- מוצג 162 [במקור צויין שמוצג 163 תוייק בנפרד] (קלסר 7א') – התיק פתוח – מוצגים
279. ועדת אגרנט- מוצגים 166-164 (קלסר 7א') – התיק סגור – מוצגים
280. ועדת אגרנט- מוצג 170א' הוגש ע"י תא"ל אריה שלו ממחקר אמ"ן [אגף-מודיעין] (קלסר 8א') תיק 1 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
281. ועדת אגרנט- מוצג 170א' המשך הוגש ע"י תא"ל אריה שלו (קלסר 8א') תיק 2 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
282. ועדת אגרנט- מוצג 170א' המשך הוגש ע"י תא"ל אריה שלו (קלסר 8א') תיק 3 מתוך 3 – התיק סגור – מוצגים
283. ועדת אגרנט- מוצג 176, קלסר מס' 8. – התיק סגור – מוצגים
284. ועדת אגרנט- מוצגים 171, 175-173. קלסר מס' 8. האלוף ישראל טל, דוד גדליה. – התיק סגור – מוצגים
285. ועדת אגרנט- מוצג 163 , 7ב' תא"ל אריה שלו. – התיק סגור – מוצגים
286. ועדת אגרנט- מוצגים 170ד'-167 קלסר 8. תא"ל אריה שלו. – התיק סגור – מוצגים
287. ועדת אגרנט- מוצג 211 הערכת מצב 1973 (קלסר 11ב') תיק 1 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
288. ועדת אגרנט- מוצג 211 המשך הערכת מצב 1973 (קלסר 11ב') תיק 2 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
289. ועדת אגרנט- מוצג 212 תמצית מסמך 26 בנושא "כחול-לבן" (קלסר 11ב') – התיק סגור – מוצגים
290. ועדת אגרנט- מוצג 183 דיוני ועדת חוץ וביטחון (קלסר 9א') תיק 1 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
291. ועדת אגרנט- מוצג 183 המשך דיוני ועדת חוץ וביטחון (קלסר 9א') תיק 2 מתוך 2 – התיק פתוח – מוצגים 

292. ועדת אגרנט- מוצג 183א' דיוני ועדת חוץ וביטחון (קלסר 9א') – התיק סגור – מוצגים
293. ועדת אגרנט- מוצג 183ב' הוגש ע"י סא"ל יונה בנדמן- ראש ענף 6 אגף-מודיעין (קלסר 9א') – התיק פתוח- מוצגים
294. ועדת אגרנט- מוצג 183ב' הוגש ע"י סא"ל יונה בנדמן ראש ענף 6 אגף-מודיעין (קלסר 9א') – התיק סגור – מוצגים
295. ועדת אגרנט- מוצג 206 קלסר מס' 10 – התיק פתוח- מוצגים
296. טבלת קוד "גזית". 207- טבלת יציאות מימ"חים ותקיעות בדרך. 208 א'- יומן מבצעים/ ארועים, חטיבה 217, יום שני עד שבת אוק' 73. 208- מכתבים מפקד גי"ש: רכישת טנקי מגח 1, סכום פ"א ר' אג"מ מפקד גי"ש, רכש מארה"ב- הצעת הצטיידות, התפתחות חש"נ עד שנת 1980, התעצמות בטנקים- נתוח המצב והמלצות 69'. – התיק פתוח – מוצגים
297. ועדת אגרנט- מוצג 205 קלסר מס' 10. – התיק סגור – מוצגים
298. ועדת אגרנט- מוצגים 204-202 קלסר מס' 10. – התיק פתוח – מוצגים
299. ועדת אגרנט- מוצגים 191-192, 201-194. קלסר מס' 10 – התיק סגור – מוצגים
300. ועדת אגרנט- מוצגים 189, 189א', 190 קלסר מס' 10 – התיק פתוח – מוצגים
301. ועדת אגרנט- מוצג 188 קלסר 10 – התיק סגור – מוצגים
302. ועדת אגרנט- מוצג 187, פנחס נוי קלסר 10 (ללא תאריך) – התיק פתוח- מוצגים
303. ועדת אגרנט- מוצג 188, הראל קלסר מס' 10 – התיק פתוח – מוצגים
304. ועדת אגרנט- מוצג 185, אל"מ פ. נוי. קלסר מס' 10 – התיק סגור – מוצגים
305. ועדת אגרנט- מוצגים 186, 184 א' קלסר מס' 10 – התיק סגור – מוצגים
306. ועדת אגרנט- מוצג 184 קלסר מס' 10, ללא תאריך – התיק סגור – מוצגים
307. ועדת אגרנט- הערכת מצב 1972 מוצג 210 (קלסר 11א') תיק 1 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
308. ועדת אגרנט- מוצג 210 המשך הערכת מצב 1972 (קלסר 11א') תיק 2 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
309. ועדת אגרנט- מוצגים 209, 213, 214 (קלסר 11) – התיק פתוח – מוצגים
310. ועדת אגרנט- מוצג 215 כשירות והתעצמות צה"ל (קלסר 11) – התיק פתוח – מוצגים
311. ועדת אגרנט- מוצג 216 – התיק סגור – מוצגים
312. ועדת אגרנט- מוצגים 218-217ב' הוגשו ע"י אל"מ דגלי מאיסוף אמ"ן – התיק פתוח- מוצגים
313. ועדת אגרנט- מוצג 170 ב' קלסר 8 ב' – התיק פתוח – מוצגים
314. ועדת אגרנט- מוצג 170 ב' קלסר 8 ב' – התיק סגור – מוצגים
315. ועדת אגרנט- מוצג 170 ב' קלסר 8 ב' – התיק פתוח – מוצגים
316. ועדת אגרנט- מוצג 172 קלסר 8 ג'. ללא תאריך. תיק 1 מתוך 6 – התיק פתוח- מוצגים
317. ועדת אגרנט- מוצג 172 קלסר 8 ג'. תיק 2 מתוך 6 – התיק פתוח – מוצגים
318. ועדת אגרנט- מוצג 172. קלסר 8ג' תיק 3 מתוך 6 ללא תאריך. – התיק פתוח – מוצגים
319. ועדת אגרנט- מוצג 172. קלסר 8 ג'. תיק 4 מתוך 6 – התיק פתוח – מוצגים
320. ועדת אגרנט- מוצג 172, קלסר 8ג' תיק 5 מתוך 6 – התיק פתוח – מוצגים
321. ועדת אגרנט- מוצג 172. קלסר 8ג' תיק 6 מתוך 6 – התיק פתוח – מוצגים
322. ועדת אגרנט- מוצג 178. קלסר 9, תיק מס' 3 – התיק סגור – מוצגים
323. ועדת אגרנט- מוצג 179. קלסר 9 תיק מס' 2. – התיק סגור – מוצגים
324. ועדת אגרנט , מוצגים 180 , 181 קלסר 9 – 180- דו"ח לוח זמנים 6/10/73. 181- סיכום קד"מ סגן רמטכ"ל 6 אוק' 73 12:00. – התיק פתוח – מוצגים
325. ועדת אגרנט- מוצג 182 קלסר 9 – התיק פתוח- מוצגים
326. ועדת אגרנט- מוצג 183. קרטון .9 – התיק סגור – מוצגים
327. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 14 תיק 1 מתוך 3 – התיק פתוח- מוצגים
328. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 14 תיק 2 מתוך 3 – התיק פתוח – מוצגים
329. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 14 תיק 3 מתוך 3 – התיק פתוח- מוצגים
330. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 13. – התיק פתוח – מוצגים
331. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 11. – התיק פתוח – מוצגים
332. ועדת אגרנט- 149/86 מס'12. תיק 1 מתוך 2 – התיק פתוח – מוצגים
333. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 12. תיק 2 מתוך 2 – התיק פתוח – מוצגים
334. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 9. [רשימת מוצגים שהוצגו בפני ועדת אגרנט] – התיק סגור – מוצגים
335. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 8. – התיק פתוח – מוצגים
336. ועדת אגרנט- 149/86 מס' 10. תיק 1 מתוך 2 – התיק פתוח – מוצגים
337. ועדת אגרנט-149/86 מס' 10. תיק 2 מתוך 2 – התיק פתוח – מוצגים
338. ועדת אגרנט- מוצגים 250-253. קלסר 14. – התיק פתוח – מוצגים
339. ועדת אגרנט- מוצגים 254-259. קלסר 14. – התיק סגור – מוצגים
340. ועדת אגרנט- מוצגים 260-268 קלסר 14. – התיק סגור – מוצגים
341. ועדת אגרנט- מוצגים 271, 269, 270 א' ב' ג' (מוצג 270 חסר). – התיק פתוח – מוצגים
342. ועדת אגרנט- מוצג 272. קלסר .14 – התיק פתוח – מוצגים
343. ועדת אגרנט- מוצגים 273-275 קלסר 14. – התיק סגור – מוצגים
344. תחקיר אלוף פיקוד דרום. בדיקת הארועים 5-6 אוק' 73', במסגרת הכוחות אשר פעלו בגזרת תעלת סואץ – התיק פתוח – מוצגים
345. ועדת אגרנט- מוצג 282. קלסר .14 – התיק סגור – מוצגים
346. ועדת אגרנט- מוצג 283 ב'. קלסר 14. – התיק סגור – מוצגים
347. ועדת אגרנט- מוצגים 284, 283 ד'. קלסר 14. – התיק פתוח – מוצגים
348. מוצג 285 קלסר 4 – יומן הרמטכל 6.10.1973, ארכיון צהל ומשהבט – התיק פתוח – מוצגים
349. ועדת אגרנט- מוצגים 291 ג'-.287 קלסר 14. – התיק סגור – מוצגים
350. ועדת אגרנט- מוצג 238, קלסר .13 – התיק פתוח- מוצגים
351. ועדת אגרנט- מוצג 239. קלסר 13 – התיק סגור – מוצגים
352. ועדת אגרנט- מוצגים 240-243 קלסר 13 – התיק סגור – מוצגים
353. ועדת אגרנט- מוצגים 244-247 קלסר 13. – התיק פתוח – מוצגים
354. ועדת אגרנט- מוצג 248 א' קלסר 13. – התיק סגור – מוצגים
355. ועדת אגרנט-מוצגים 249, 248 ב,ג קלסר 13. – התיק פתוח – מוצגים
356. ועדת אגרנט- מוצג 272 א' תיק 1 מתוך 3 14 א'. – התיק פתוח – מוצגים
357. ועדת אגרנט- מוצג 272 א' תיק 2 מתוך 3 14 א'. – התיק סגור – מוצגים
358. ועדת אגרנט- מוצג 272 א' תיק 3 מתוך 3 14 א'. – התיק סגור – מוצגים
359. ועדת אגרנט, מוצג 281. קלסר 14 ג'. תיק 1 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
360. ועדת אגרנט- מוצג 281. קלסר 14 ג'. תיק 2 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
361. ועדת אגרנט- מוצג 281. קלסר 14 ג'. תיק 3 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
362. ועדת אגרנט- מוצג 281. קלסר 14 ג'. תיק 4 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
363. ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד'. – התיק סגור – מוצגים
364. ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד' – התיק סגור – מוצגים
365. ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד'. – התיק סגור – מוצגים
366. ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד'. – התיק סגור – מוצגים
367. ועדת אגרנט- מוצג 283. קלסר 14 ד'. – התיק סגור – מוצגים
368. ועדת אגרנט- מוצג 283 א' קלסר 14 ד'. – התיק סגור – מוצגים
369. ועדת אגרנט- מוצגים 279 א' ב' קלסר 13 א'. – התיק סגור – מוצגים
370. ועדת אגרנט- מוצג 278, קלסר 13 א'. – התיק סגור – מוצגים
371. ועדת אגרנט- מוצג 277. קלסר 13 א'. – התיק פתוח – מוצגים
372. ועדת אגרנט- מוצג 276. קלסר 13 א'. – התיק סגור – מוצגים
373. ועדת אגרנט- מוצג 279, קלסר 13 א'. – התיק סגור – מוצגים
374. ועדת אגרנט – מוצגים 294-292 (קלסר 15) – התיק סגור – מוצגים
375. ועדת אגרנט- מוצג 295 (קלסר 15) – התיק סגור – מוצגים
376. ועדת אגרנט- מוצגים 297-296א' (קלסר 15) – התיק סגור – מוצגים
377. ועדת אגרנט- מוצג 286 (קלסר 14ה') תיק קדמים – "כחול-לבן" – התיק סגור – מוצגים
378. ועדת אגרנט- מוצג 286א' תיק 1 מתוך 2 (קלסר 14ו') מהלכי מלחמת יום-הכיפורים – התיק סגור – מוצגים
379. ועדת אגרנט- מוצג 286א' תיק 2 מתוך 2 (קלסר 14ו') מהלכי מלחמת יום-הכיפורים – התיק סגור – מוצגים
380. ועדת אגרנט- מוצג 342 (קלסר 18) – התיק סגור – מוצגים
381. ועדת אגרנט – מוצגים 343ג'-344א (קלסר 18) – התיק פתוח – מוצגים
382. ועדת אגרנט – מוצג 345 האלוף גונן שמואל ( קלסר 18 ) [ יומן רל"ש פיקוד דרום ] – התיק פתוח – מוצגים
383. ועדת אגרנט – מוצג 453 א ' האלוף גונן שמואל ( קלסר 18 ) – התיק פתוח – מוצגים
384. ועדת אגרנט- מוצג 344 (קלסר 18א') תיק 1 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
385. ועדת אגרנט- מוצג 344 (קלסר 18א') תיק 2 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
386. ועדת אגרנט- מוצג 344 (קלסר 18א') תיק 3 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
387. ועדת אגרנט – מוצג 344 (קלסר 18א') תיק 4 מתוך 4 – התיק סגור – מוצגים
388. ועדת אגרנט – מוצגים 350-346א' (קלסר 19) האלוף שמואל גונן – התיק פתוח – מוצגים
389. ועדת אגרנט – מוצגים 348-351 (קלסר 19)  יומני הרמטכ"ל – התיק פתוח – מוצגים
390. ועדת אגרנט- מוצגים 357-352 (קלסר 19) – התיק פתוח – מוצגים
391. ועדת אגרנט- מוצגים 379-379א' (קלסר 23) – התיק פתוח – מוצגים
392. ועדת אגרנט- מוצג 379ב' (קלסר 23) – התיק סגור – מוצגים
393. ועדת אגרנט- מוצג 379ג' (קלסר 23) – התיק סגור – מוצגים
394. ועדת אגרנט- מוצג 379ד' (קלסר 23) – התיק סגור – מוצגים
395. ועדת אגרנט- מוצג 379ה' (קלסר 23) – התיק סגור – מוצגים
396. ועדת אגרנט- מוצג 378א' (קלסר 22ד') – התיק סגור – מוצגים
397. ועדת אגרנט- מוצג 377ב' (קלסר 22ג') – התיק סגור – מוצגים
398. ועדת אגרנט- מוצג 349. תיק 1 מתוך .2 קלסר 19 א' – דיונים עם הרמטכ"ל , תמלול קלטות מדיונים במצפ"ע – מלחמת יום הכיפורים. – התיק פתוח – מוצגים
399. ועדת אגרנט- מוצג 349. תיק 2 מתוך 2 קלסר 19 א' – דיונים עם הרמטכ"ל , תמלול קלטות מדיונים במצפ"ע – מלחמת יום הכיפורים. – התיק פתוח – מוצגים
400. ועדת אגרנט- מוצג 349. קלסר 19 א'. תיק 1 מתוך 2 – דיונים עם הרמטכ"ל , תמלול קלטות מדיונים במצפ"ע – מלחמת יום הכיפורים – התיק פתוח – מוצגים
401. ועדת אגרנט- מוצג 349. תיק 2 מתוך 2 קלסר 19 א' – דיונים עם הרמטכ"ל , תמלול קלטות מדיונים במצפ"ע – מלחמת יום הכיפורים – התיק פתוח – מוצגים
402. ועדת אגרנט- מוצג 349 תיק 1 מתוך 2 קלסר 19 א' – דיונים עם הרמטכ"ל , תמלול קלטות מדיונים במצפ"ע – מלחמת יום הכיפורים – התיק פתוח – מוצגים
403. ועדת אגרנט- מוצג 349 תיק 2 מתוך 2 קלסר 19 א' – דיונים עם הרמטכ"ל , תמלול קלטות מדיונים במצפ"ע – מלחמת יום הכיפורים – התיק פתוח – מוצגים

404. ועדת אגרנט- מוצג 360. קלסר .20 – התיק סגור – מוצגים
405. יומן מבצעים – אוגדה 143 – תאריכים 7-12.10.73 – מוצג 358 – קלסר 20 – התיק פתוח – מוצגים
406. ועדת אגרנט- מוצג 358. קלסר .20 ללא תאריך. – התיק פתוח – מוצגים
407. ועדת אגרנט – מוצג 358 א' – קלסר 20 6-20.10.1973 – התיק פתוח – מוצגים
408. ועדת אגרנט- מוצגים 361, 362 קלסר 21. – התיק סגור – מוצגים
409. ועדת אגרנט- מוצג 363, קלסר .21 – התיק סגור – מוצגים
410. ועדת אגרנט- מוצג 364, קלסר 21 – התיק סגור – מוצגים
411. ועדת אגרנט- מוצג 365, קלסר 21 – התיק סגור – מוצגים
412. ועדת אגרנט- מוצג 359 – התיק סגור – מוצגים
413. ועדת אגרנט – מוצג 229 א ' תיק 1 מתוך 5 יומן מבצעים פיקוד דרום תיק 1 מתוך 5 1973 . 10 . 15 – 6 – התיק פתוח – מוצגים
414. ועדת אגרנט – מוצג 229 א ' – המשך תיק 2 מתוך 5 יומן מבצעים פיקוד דרום תיק 2 מתוך 5 1973 . 10 . 21 -16 – התיק פתוח – מוצגים
415. ועדת אגרנט – מוצג 229 א' תיק 3 מתוך 5 יומן מבצעים פיקוד דרום – התיק פתוח – מוצגים
416. ועדת אגרנט – מוצג 229 א' תיק 4 מתוך 5 יומן מבצעים פיקוד דרום הוראות של אורי בן – ארי – התיק פתוח – מוצגים
417. ועדת אגרנט – מוצג 229 ב ' תיק 5 מתוך 5 יומן הקלטות פיקוד דרום 1973 . 10 . 15 – 8 – התיק פתוח – מוצגים
418. ועדת אגרנט- מעוזים (קלסר 12א') – התיק סגור – מוצגים
419. ועדת אגרנט- מוצגים 224-219 – התיק סגור – מוצגים
420. ועדת אגרנט- מוצגים 225-225ב' – התיק פתוח- מוצגים
421. ועדת אגרנט- מוצגים 227-226 – התיק פתוח- מוצגים
422. ועדת אגרנט- מוצג 228 – התיק פתוח- מוצגים
423. ועדת אגרנט- מוצגים 229ג'-234ב' – התיק סגור – מוצגים
424. ועדת אגרנט- מוצגים 234ג'-237 – התיק פתוח- מוצגים
425. ועדת אגרנט- מוצגים 316, 298-305 (קלסר 16) – התיק סגור – מוצגים
426. ועדת אגרנט- מוצג 305א' תיק 1 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
427. ועדת אגרנט- 305א' תיק 2 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
428. ועדת אגרנט- מוצגים 312-306 מוצג 308 – התיק סגור – מוצגים
429. ועדת אגרנט- מוצג 313 – התיק סגור – מוצגים
430. ועדת אגרנט- מוצג 315 – התיק סגור – מוצגים
431. ועדת אגרנט- מוצגים 330-330ה' – התיק סגור – מוצגים
432. ועדת אגרנט- מוצגים 330ו'-330ז' – התיק סגור – מוצגים
433. ועדת אגרנט- מוצג 330ח' – התיק סגור – מוצגים
434. ועדת אגרנט- מוצג 330ח'1 – התיק סגור – מוצגים
435. ועדת אגרנט- מוצג 330ט' – התיק סגור – מוצגים
436. ועדת אגרנט- מוצג 317 – התיק סגור – מוצגים
437. ועדת אגרנט- מוצגים 323-318 – התיק פתוח- מוצגים
438. ועדת אגרנט- מוצגים 323א'-328 – התיק פתוח- מוצגים
439. ועדת אגרנט- מוצגים 333-329 – התיק סגור – מוצגים
440. ועדת אגרנט- מוצג 334 – התיק סגור – מוצגים
441. ועדת אגרנט- מוצגים 334א'-342 – התיק פתוח – מוצגים
442. ועדת אגרנט- מוצג 405. קלסר 27 – התיק סגור – מוצגים
443. ועדת אגרנט- מוצג 404, קלסר .27 – התיק סגור – מוצגים
444. ועדת אגרנט- מוצג 404, קלסר .27 – התיק סגור – מוצגים
445. ועדת אגרנט- מוצג 411, קלסר 26 – התיק סגור – מוצגים
446. ועדת אגרנט- מוצג 410, קלסר 26 – התיק סגור – מוצגים
447. ועדת אגרנט- מוצג 409, קלסר 26 – התיק סגור – מוצגים
448. ועדת אגרנט- מוצג 408, קלסר 26 – התיק סגור – מוצגים
449. ועדת אגרנט- מוצג 407, קלסר .26 – התיק סגור – מוצגים
450. ועדת אגרנט- מוצג 406, קלסר 26 – התיק סגור – מוצגים
451. ועדת אגרנט- מוצג 419, קלסר 29 – התיק סגור – מוצגים
452. ועדת אגרנט- מוצג 418, קלסר 29 – התיק סגור – מוצגים
453. ועדת אגרנט- מוצג 417, קלסר 29 – התיק סגור – מוצגים
454. ועדת אגרנט- מוצגים 415, 416, קלסר 29 – התיק סגור – מוצגים
455. ועדת אגרנט- מוצג 414, קלסר 29 – התיק פתוח – מוצגים
456. ועדת אגרנט- מוצג 413, קלסר 29 – התיק סגור – מוצגים
457. ועדת אגרנט- מוצג 412, קלסר 29 – התיק סגור – מוצגים
458. ועדת אגרנט- מוצג 377א' (קלסר 22א') תיק 1 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
459. ועדת אגרנט- מוצג 377א' (קלסר 22א') תיק 2 מתוך 2 לחימה בקו התעלה – התיק סגור – מוצגים
460. ועדת אגרנט- מוצג 377ב' (קלסר 22ב') – התיק סגור – מוצגים
461. ועדת אגרנט- מוצגים 377ג'-366 (קלסר 22) – התיק סגור – מוצגים
462. ועדת אגרנט- מוצגים 372-368 (קלסר 22) – התיק סגור – מוצגים
463. ועדת אגרנט- מוצגים 377-373 (קלסר 22) – התיק פתוח – מוצגים
464. ועדת אגרנט- מוצג 378-378ב' (קלסר 22) – התיק סגור – מוצגים
465. ועדת אגרנט- מוצגים 380-380ג' (קלסר 24) – התיק סגור – מוצגים
466. ועדת אגרנט- מוצגים 380ד'-380ח' (קלסר 24) – התיק סגור – מוצגים
467. ועדת אגרנט- מוצג 380ט'-382א' (קלסר 24) – התיק סגור – מוצגים
468. ועדת אגרנט- מוצג 382ב' (קלסר 25) – התיק סגור – מוצגים
469. ועדת אגרנט- מוצג 385-384 (קלסר 25) – התיק סגור – מוצגים
470. ועדת אגרנט- מוצג 386 (קלסר 25) – התיק סגור – מוצגים
471. ועדת אגרנט- מוצגים 391-387 (קלסר 25) – התיק סגור – מוצגים
472. ועדת אגרנט- מוצגים 393-392 (קלסר 25) – התיק סגור – מוצגים
473. ועדת אגרנט- מוצגים 396-394 (קלסר 25) – התיק סגור – מוצגים
474. ועדת אגרנט- מוצג 397 (קלסר 26) – התיק סגור – מוצגים
475. ועדת אגרנט- מוצגים 399-398 (קלסר 26) – התיק סגור – מוצגים
476. ועדת אגרנט- מוצגים 402-400 (קלסר 26) – התיק סגור – מוצגים
477. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 1 – התיק סגור – מוצגים
478. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 2 – התיק סגור – מוצגים
479. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 3 – התיק סגור – מוצגים
480. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' .4 – התיק סגור – מוצגים
481. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 5 תיק 2 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
482. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 5 תיק 1 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
483. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 7 תיק 2 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
484. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 7 תיק 1 מתוך 2 – התיק סגור – מוצגים
485. ועדת אגרנט- מוצג 149/86 מס' 6 – התיק סגור – מוצגים
486. ועדת אגרנט- מוצג 421 רשת קשר "כריש" – אוגדה 162 (קלסר 30א') – התיק סגור – מוצגים
487. ועדת אגרנט- מוצגים 424-420 (קלסר 30) – התיק סגור – מוצגיםפתו

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד

תרומה לעמותה

הקמת המרכז כרוכה במשאבים  רבים. אנו פועלים בימים אלה כדי לחוקק חוק שיחייב את המדינה לתמוך במרכז, כדוגמת החוק שנחקק לאחרונה למען מרכז הנצחת מלחמת ששת הימים. עד לחקיקת חוק זה, אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה כספית שמטרתה להניע מהלך גדול זה – הקמת עמותה, גיוס מתנדבים ועוד